پرسش و پاسخ 

شیگلا | Shigella

مکانیسم بیماری زایی شیگلا چگونه است؟

ابتدا وارد سایت شوید