پرسش و پاسخ 

باکتری های چندشکل!!!

تعدادی از باکتری ها که چند شکل اند درواقع پلی مرف نامیده می شونده و اشکالی به جز باسیل کروی و مارپیچی و اشکال بین اینها دارند بهم معرفی کنید

ابتدا وارد سایت شوید