پرسش و پاسخ 

کمپیلوباکتر

سلام انتروتوکسین کمپیلوباکتر حساس به حرارته یا مقاوم به حرارت؟شبیه انتروتوکسین چه باکتریه؟

ابتدا وارد سایت شوید