پرسش و پاسخ 

باسیلوس

سلام به اعضای محترم سایت فاسکو آیا باکتری بنام باسیلوس پوپیلی وجود دارد اگر وجود دارد یک مشخصات مختصر در اختیارم قرار مدهید؟

ابتدا وارد سایت شوید