پرسش و پاسخ 

سیتروباکتر

آیادر سیتروباکتر فروندی که در محیط TSI، SH2 فراوان تولید کرده ممکن است که H2S در محیط لایزین تولید نکند؟

ابتدا وارد سایت شوید