پرسش و پاسخ 

اشعه ماوراء بنفش

چرا اشعه ماوراء بنفش کاملا استریل نمی کند اما برای کاهش آلودگی مفید است؟

ابتدا وارد سایت شوید