پرسش و پاسخ 

محیط كشت مولر هینتون آگار

چرا محیط كشت مولر هینتون آگار بهترین محیط برای کشت است ؟

ابتدا وارد سایت شوید