پرسش و پاسخ 

سوارمینگ

علت سوارمینگ چیه؟یعنی چرا بعضی باکتریی ها سوارمینگ دارند و بعضی ها ندارند ؟

ابتدا وارد سایت شوید