پرسش و پاسخ 

پرسش

 • گروه خونی

  نمونه گروه خون برای کنترل کیفی ریاجنتهای گروه خونی چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • کنترل کیفی ریاجنتهای تعیین گروه خون

  نمونه ای که برای کنترل کیفی ریاجنتهای گروه خون استفاده میشود علاوه بر اینکه باید تازه باشد و بیش از هفت روز از زمان نمونه گیری آن نگذشته باشد باید از نظرمیزان انتی ژنهای گروه خونی دارای کمترین مقدارباشند به عنوان مثال گروههای خونی با ارهاش ضعیف وجود دارند. علت انتخاب نمونه هایی با محتوای انتی ژنی ضعیف آن است که بتوان کوچکترین تغییری درکاهش میزان قدرت واکنش دهی ریاجنتهای گروه خونی را پایش کرد.

  ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۰ خرداد | 1 | ghnazary

  1 0