پرسش و پاسخ 

پرسش

 • خوانش خارج ازمحدوده برای کنترل قند

  در آزمایش اندازه گیری قند ،کنترل قند در روش دستگاهی خارج از محدوده قابل قبول خوانده است . علت چه میتواند باشد؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • خطاهای فردی، دستگاهی و محلولی در آزمایش اندازی گیری قند خون

  علت را می توان به چند بخش مربوط دانست: مربوط به ریاجنت های آزمایش قند: ممکن است محلول های کیت قند عملکرد مطلوب را نداشته باشند - ممکن است ریاجنت ها به نحو غلط تهیه شده باشند. می تواند مربوط به دستگاه باشد: تغییر لحظه ای ولتاژ دستگاه - خطای سمپلینگ نیدل دستگاه - خطای شستشو کووت واکنش در دستگاه - خطای مخلوط کردن واکنشگرها توسط دستگاه. می تواند مربوط به فرد باشد: فرد ممکن است کنترل را با حجم درستی از آب مقطر تهیه نکرده باشد - ممکن است کنترل کیت قند خوب همگن نشده باشد - ممکن است قبل از انجام آزمایش خوب همگن نشده باشد.

  ۱۳۹۸ سه شنبه ۱۷ ارديبهشت | 1 | Phasco-qc

  1 0