پرسش و پاسخ 

بالاتر بردن کیفیت جواب دهی

برای بالاتر بردن کیفیت، صحت و دقت جواب دهی آزمایشات در آزمایشگاه های تشخیص طبی، پاتوبیولوژی و پزشکی در سراسر کشور، مسئولین فنی و مدیران آزمایشگاهها چگونه باید برای بکارگیری تمامی امکانات موجود و مورد نیاز آزمایشگاه ها که شامل: پرسنل، تجهیزات آزمایشگاهی و مواد اولیه تشخیصی و مصرفی و ... برنامه ریزی و مدیریت کنند؟

ابتدا وارد سایت شوید