پرسش و پاسخ 

پرسش

 • آزمایش HLA-B1502 و مصرف کاربامازپین

  ارتباط آزمایش ژنتیک HLA-B1502 با مصرف کاربامازپین چیست ؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • آزمایش HLA-B1502 و مصرف داروی کاربامازپین

  افرادی که دارای الل این ژن هستند در صورت مصرف کاربامازپین در معرض خطر افزایش یافته یک واکنش پوستی کشنده به نام سندروم استیونز – جانسون یا نکرولیز پوستی سمی می باشند. افرادی که این آزمایش ژنتیکی در ‌آنها مثبت می شود باید از درمان با کاربامازپین – فنی تویین یا فسفوفنی تویین جلوگیری و پرهیز کنند.

  ۱۴۰۰ شنبه ۲۲ آبان | 13 | Phasco-qc

  13 0