پرسش و پاسخ 

پرسش

 • اصلاح دوز کاربامازپین

  اصلاح دوز کاربامازپین چگونه باید انجام شود؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • اصلاح دوز داروی کاربامازپین

  افراد نباید دوز داروی مصرفی را بدون مشورت پزشک کم یا زیاد و یا متوقف کنند. همچنین اصلاح دوز باید مورد به مورد تعیین گردد.

  ۱۴۰۰ شنبه ۱۵ آبان | 13 | Phasco-qc

  13 0