پرسش و پاسخ 

پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

  • آنمی پرنیشوس

    پرنیشوس آنمیا یک بیماری اتوایمیون است که سلولهای پارییتال معده را از بین می برد در نتیجه تولید فاکتور داخلی که سبب چذب ویتامین B۱۲ می شود کاهش یافته و یا بکلی ساخته نمی شود. در نتیجه ساخت گلبول های سرخ مختل شده و گلبولهای سرخ بزرگ ولی به تعداد کم تولید میشود که یک نوع آنمی به حساب می اید.

    ۱۳۹۸ دوشنبه ۸ مهر | 2 | Phasco-qc

    2 0