پرسش و پاسخ 

پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

  • جذب ویتامین B ۱۲

    جذب ویتامین B ۱۲ طی چند مرحله رخ می دهد. ویتامین B ۱۲ از پروتیین غذایی به وسیله اسید معده و پسین شکسته و جدا می شود. بعد در روده کوچک پردازش شده و به فاکتور داخلی که پروتیینی است که توسط سلولهای پارییتال معده ساخته و ترشح میشود، متصل می گردد. سپس این کمپلکس فاکتور داخلی - ویتامین ۱۲ به وسیله روده کوچک جذب می شود و به پروتیین های حامل خود که ترانس کوبالامین نامیده می شوند متصل میگردند و به داخل جریان خون داخل میشوند.

    ۱۳۹۸ شنبه ۶ مهر | 2 | Phasco-qc

    2 0