پرسش و پاسخ 

پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

  • هموگلوبین های طبیعی

    انواع هموگلوبین طبیعی شامل: - هموگلوبین A: که ۹۵ تا ۹۸ درصد از هموگلوبین بالغین را تشکیل می دهد. از دو زنجیر آلفا و دو زنجیر بتا تشکیل شده است. - هموگلوبین A۲ : حدود ۲ تا ۳ درصد از هموگلوبین بالغین را تشکیل می دهد. از دو زنجیر آلفا و دو زنجیر پروتیینی دلتا تشکیل شده است. - هموگلوبین F : هموگلوبین جنینی که حدود ۱ تا ۲ درصد هموگلوبین بالغین را تشکیل می دهد. دو زنجیر آلفا و دو زنجیر گاما دارد. این هموگلوبین عمده ترین هموگلوبین تولید شده در جنین طی بارداری است. تولید آن معمولا در مدت زمان کوتاهی بعد از تولد پایین میافتد و در مدت ۱ تا ۲ سال به سطح بالغین می رسد.

    ۱۳۹۸ شنبه ۱۲ مرداد | 1 | Phasco-qc

    1 0