پرسش و پاسخ 

پرسش

 • تشخیص آزمایشگاهی سیروز کبدی

  از کدام تستها در تشخیص آزمایشگاهی سیروز کبدی استفاده می کنند؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • تشخیص آزمایشگاهی سیروز کبدی

  بالا بودن مقدار آزمایشهای ALT-AST-ALP-bilirubin و کاهش مقدار آزمایشهای Alb و فاکتورهای انعقادی میتوانند دال بر وجود سیروز کبدی باشند. آزمایشهای هپاتیت B و C نیز میتوانند کمک کننده و تشخیصی باشند.

  ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۴ تير | 2 | ghnazary

  1 0