پرسش و پاسخ 

پرسش

 • الایزا

  چرا در الایزا وقتی محلول رنگ زا را ریختیم باید 15 دقیقه در تاریکی بگذاریم؟؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • محلول رنگزای الایزا

  از آنجا که درالایزا از پراکسیدهیدروژن به عنوان سوبسترا استفاده میشود و از طرفی این ماده به فتولیزتوسط نور حساس است بنابراین این محلول را در تاریکی قرار میدهندتا پراکسید . هیدروژن فقط توسط انزیم پراکسیداز تجزیه شود و پراکسید هیدروژن تجزیه شده توسط نور در ایجاد رنگ واکنش تداخل نکند.

  ۱۳۹۸ شنبه ۷ ارديبهشت | 3 | ghnazary

  2 0