پرسش و پاسخ 

پرسش

 • حمل هورمونهای تیروییدی

  هورمونهای تیروییدی درخون به چه صورت حمل میشوند؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • هورمون های تیروئیدی

  هورمونهای تیروییدی در خون توسط حامل های پروتیینی حمل می شوند. گلوبولین متصل شونده به تیروکسین(Thyroxin Binding Globulin) پروتیینی است که با قدرت اتصال بالا به تیروکسین متصل می شود اما این پروتیین درمقایسه با آلبومین (Albumin) از غلظت کمتری برخودار است در نتیجه آلبومین که دیگر پروتیین متصل شونده به تیروکسین (Thyroxin)است و از نظر غلظت در سطح بالاتری قرار دارد منبع هورمونی مهمتری برای هورمون تیروییدی به حساب می آید. پره آلبومین(Prealbumin) پروتیین دیگری است که به هورمونهای تیروییدی متصل میشود و آنها را در خون حمل می کند.

  ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۸ فروردين | 1 | Phasco-qc

  1 0