پرسش و پاسخ 

بیوشیمی

سلام آیا بین مقدار اوره و کراتینین سرم رابطه ای وجود دارد؟

ابتدا وارد سایت شوید