پرسش و پاسخ 

G6PD

سلام اطاعاتی در مورد آزمایش G6PD میخواستم و اثرات فاویسم بر جنین و مادر ممنون

ابتدا وارد سایت شوید