پرسش و پاسخ 

پرسش

 • سلول بنيادي

  سلول هاي Ec را چگونه مي توان از سلول هاي Es افتراق داد با توجه به اين نكته كه پوفايل ژني آنها مثل هم است؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • به این آدرس مراجعه فرمائید

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16246161

  ۱۳۹۱ شنبه ۹ دي | 1 | marand

  0 0