پرسش و پاسخ 

DNA

دو روش تعیین کیفیت وکمیت DNAرا توضیح دهید؟ مواد لازم برای انجام PCR را بیان نموده ونقش هریک را بنویسید؟

ابتدا وارد سایت شوید