پرسش و پاسخ 

سلول بنيادي

سلول هاي Ec را چگونه مي توان از سلول هاي Es افتراق داد با توجه به اين نكته كه پوفايل ژني آنها مثل هم است؟

ابتدا وارد سایت شوید