پرسش و پاسخ 

پرسش

 • اسمز

  درآزمایش اسمز وضعیت گلبول های قرمز درهریک ازمحلول های زیر نام ببرید: 0/2درصد نمک طعام 0/45 درصدنمک طعام

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • اسمز

  بدلیل قرار گرفتن RBCs در محیط هیپوتونیک لیز میشوند که این لیز در غلظت 0.2 بیشتر و کامل تر از 0.4 درصد نمک است

  ۱۳۹۲ سه شنبه ۴ تير | 0 | mohamad1363

  0 0