پرسش و پاسخ 

خون بند ناف

آیا می توان از خون بند ناف برای تعیین گروه خون نوزادان استفاده کرد ؟

ابتدا وارد سایت شوید