پرسش و پاسخ 

اسمز

درآزمایش اسمز وضعیت گلبول های قرمز درهریک ازمحلول های زیر نام ببرید: 0/2درصد نمک طعام 0/45 درصدنمک طعام

ابتدا وارد سایت شوید