پرسش و پاسخ 

کراس مچ مینور

اگر در تست کراس مچ، کراس مچ ماژور منفی شود اما کراس مچ مینور مثبت شود مجاز به تزریق کیسه خون میباشیم یا خیر؟راه حل را مطرح کنید.

ابتدا وارد سایت شوید