پرسش و پاسخ 

پرسش

 • انواع بیماری لوپوس

  انواع بیماری لوپوس کدامند و کدام شکل بیماری از همه شایعتر است ؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • انواع بیماری لوپوس

  انواع بیماری لوپوس شامل موارد ذیل می باشد: - لوپوس اریتماتوزوس سیستمیک. - لوپوس دسکویید. - لوپوس القاشده با دارو. - لوپوس نوزادان. - لوپوس پوستی تحت حاد و از بین این اشکال بیماری لوپوس نوع اریتماتوزوس سیستمیک از همه شایعتر است.

  ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۶ تير | 2 | Phasco-qc

  2 0