پرسش و پاسخ 

پرسش

 • آگلوتینین های سرد (cold agglutinins)

  اگلوتینینهای سرد (cold agglutinins) چیست و چه کاربردی دارد؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • بیماری آگلوتینین سرد (Cold – Agglutinins)

  هنگامی که فرد مشکوک به آنمی همولایتیک (Hemolytic Anemia) – (کم خونی همولیتیک) است و لازم است که علت آن تشخیص داده شود، همچنین برای تشخیص بیماری آگلوتینین سرد (Cold – Agglutinins) در افراد مشکوک این آزمایش درخواست می شود. وقتی که فرد علایم کم خونی همولایتیک به همراه درد و پوست رنگ پریده دارد یا نوک انگشتان فرد یا نرمه گوش فرد آبی می شود و بخصوص که این مساله پس از قرار گرفتن فرد در هوای سرد رخ میدهد، آزمایش درخواست میشود. همچنین اگر فردی مبتلا به آنمی همولایتیک است پزشک معالج برای روشن شدن علت بیماری این آزمایش را درخواست میدهد. آگلوتینین های سرد (Cold – Agglutinins) اتوآنتی بادی هایی هستند که توسط سیستم ایمنی بر ضد گلبولهای قرمز خود فرد ساخته شده اند و هنگامی که فرد در معرض دمای سرد قرار میگیرد این اتوانتی بادی ها سبب آگلوتیناسیون گلبولهای قرمز خون شده و سپس تخریب این گلبولهای سرخ اتفاق می افتد.

  ۱۳۹۸ سه شنبه ۱۸ تير | 3 | Phasco-qc

  3 0