پرسش و پاسخ 

پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

  • اویدیتی(Avidity)

    اویدیتی به برایند اثر تمام افینیتی (Affinity) های اتصالات غیرکووالانسی گفته میشود. به اویدیتی ،افینیتی عملکردی نیز گفته میشودبه این معنا که اویدیتی جمع افینیتی ها نیست بلکه برایند اثرمجموع افینیتی ها ی موجود است.

    ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۸ فروردين | 1 | ghnazary

    1 0