پرسش و پاسخ 

پرسش

 • سلول هاي عرضه كننده آنتي ژن

  همه سلول هایی زیر در زمره سلول هایی عرضه کننده آنتی ژن هستند به جز ؟! الف )لنفوسیت B ب) سلول کوپفر ج) سلول NK د)سلول دندریتیک

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • سلول‌های پردازنده آنتی‌ژن ( Antigen-presenting cell)

  سلول‌های پردازنده آنتی‌ژن ( Antigen-presenting cell) سلول‌هایی هستند: که آنتی‌ژن‌ها عوامل خارجی را در کنار مجموعه سازگاری بافتی اصلی(MHC)  در سطح غشای سلول خود ارائه می‌کنند: مانند سلول‌های: ۱_دندریتیک ۲_ ماکروفاژ ها ۳_لنفوسیت‌های بی  ۴_ سلول‌های اندوتلیال. ☝️وقتی لنفوسیت‌های تی با سلول پردازنده آنتی ژن (APC) در تماس قرار می‌گیرند بالغ شده و اینترلوکین۲ را ترشح می‌کنند. اینترلوکین۲ بعد از آزاد شدن به گیرنده خودش در لنفوسیت T متصل می‌شود و با این ترتیب لنفوسیت‌هایبیشتری بالغ می‌شوند ✳️پاسخ صحیح گزینه ج

  ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ دي | 1 | Phasco-qc

  0 0