پرسش و پاسخ 

پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

  • یماری پمفیگوس

    ازدیاد حساسیت تپ2 به علت تولید اتوانتیبادی بر ضر کادهرینهای اپیدرمال که به HLA4

    ۱۳۹۱ يکشنبه ۳ ارديبهشت | 0 | sherko

    0 0