پرسش و پاسخ 

پرسش

 • PLZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

  انترو باکتریا سه یک هوازی اختیاری است ولی تست اکسیداز ان منفی است.چرا؟.

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • تست اکسيداز

  تست اکسيداز براي باکتري هاي گرم منفي و مخمر ها يي که هوازي مطلق بوده و انزيم اکسيداز را دارند کاربرد دارد , نمي توان گفت چون باکتري هوازي است و گرم منفي تست اکسيداز ان بايد مثبت باشد , مانند اسينتو باکتر با وجود اينکه هوازي مطلق است و غير تخميري ولي تست اکسيداز ان منفي است

  ۱۳۸۹ چهارشنبه ۲۴ آذر | 0 | jaleh

  0 0