پرسش و پاسخ 

پرسش

  • ازمایشگاه

    ادراد بعد از مدتی ماندن در دمای اتاق به چه شکلی در می اید و چرا؟ PH اسیدی می شود یا قلیایی؟

    پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش