پرسش و پاسخ 

پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

  • مگالوبلاستيك آنميا

    مگالوبلاستيك انميا كم خوني است كه در آن سلول هاي سرخ خون ماكروسيتيك است و اندكس mcv افزايش نشان ميدهد. در اين مگالوبلاست ها رشد هسته عقب افتاده و رشد سيتوپلاسم كامل است . و نسبت هسته به سيتوپلاسم نيز افزايش نشان ميدهد. از نظر علت شناسي نيز علتهاي مختلفي براي آن ذكر ميكنند كه از جمله ميتوان به كاهش ويتامين ب 12 و فوليك اسيد اشاره كرد.

    ۱۳۹۱ يکشنبه ۱۰ ارديبهشت | 0 | ghnazary

    0 0