کیت الایزا برای تعیین غلظت هورمون محرک غده تیروئید انسانی Human Thyroid Stimulating Hormone (TSH) ELISA Kit مقدمه : هورمون محرک غده تیروئید (تیروتروپین، TSH) نوعی گلیکوپروتئین با وزن ملکولی 000/28 دالتون می باشد که از غده هیپوفیز ترشح می شود. این هورمون دارای دو زیرواحد متفاوت بنام زنجیره آلفا و زنجیره بتا می باشد که توسط پیوند غیرکووالانی بهم متصل هستند. ساختمان اولیه زنجیره آلفای TSH با زنجیره آلفای سایر گنادوتروپین ها یکسان است، ولی زنجیره بتای آنها متفاوت است. این زنجیره بتا مسئول عملیات ایمونولوژیکی و خصوصیات بیولوژیکی این هورمون ها می باشد. سنتز و آزادسازی TSH از طریق غلظت هورمون های تیروئیدی T3 و T4 ، توسط هورمون آزاد کننده تیروتروپین (TRH) هیپوتالاموس کنترل می شود. هورمون های تیروئیدی، ترشح TSH را از طریق مکانیسم فیدبک منفی تنظیم می کنند. بعبارت دیگر، افزایش غیرطبیعی غلظت خونی T3 و T4 باعث توقف ترشح TSH می شود، همچنین کاهش غلظت T3 و T4 در خون، باعث افزایش ترشح TSH می گردد. افزایش غلظت سرمی TSH اولین و بهترین نشانگر کم کاری اولیه تیروئید می باشد. اندازه گیری غلظت TSH در سرم برای تشخیص بیماری های مختلف غده تیروئید و ارزیابی عملکرد محور هیپوفیز- هیپوتالاموس بکار می رود. اساس روش اندازه گیری : کیت الایزای TSH موجود، براساس سنجش ایمونولوژیکی آنزیمی ساندوویچی تهیه شده است. TSH موجود درنمونه ها بعنوان آنتی ژن به دو آنتی بادی زوج اختصاصی خود متصل می گردد. هر دو آنتی بادی از نوع منوکلونال موشی هستند که یکی برروی فاز جامد (چاهک ها) پوشش داده شده است و دیگری به آنزیم HRP متصل شده است. نمونه مورد آزمایش که دارای TSH است، در معرض دو آنتی بادی قرار می گیرد. پس از زمان انکوباسیون، چاهک ها تخلیه شده و شستشو داده می شوند تا آنتی بادی متصل به آنزیم HRP اضافی خارج گردد. سپس به هرچاهک سوبسترای آنزیم اضافه می شود که فعالیت آنزیم بطور مستقیم با غلظت TSH در نمونه ها متناسب است. استانداردهای TSH با غلظت مشخص، همراه با نمونه های مجهول آزمایش می شوند که براساس منحنی استاندارد جذب نور در مقابل غلظت TSH، غلظت نمونه های مجهول بدست می آید. معرف ها : 1- میکروپلیت پوشش داده شده: شامل 96 چاهک جداشدنی که با آنتی بادی منوکلونال موشی ضد TSH پوشش داده شده اند. 2- کونژوگه آنزیمی (HRP-Anti-TSH) : یک ویال 12 میلی لیتری آماده مصرف. 3- استانداردها : 6 ویال یک میلی لیتری از استاندارد با غلظت های 0(2 میلی لیتر)، 5/0، 5/2، 5، 15 و30 براساس µIU/ml که در سرم نرمال انسانی تهیه شده و از تیومرسال بعنوان نگهدارنده استفاده شده است. 4- سرم کنترل: دو ویال لیوفیلیزه که باید با 5/0 میلی لیتر آب مقطر تهیه شود. 5- محلول شستشو دهنده غلیظ (20X) : یک ویال 50 میلی لیتری محلول شستشو که برای تهیه محلول شستشوی آماده مصرف لازم است این محلول به نسبت 20/1 با آب مقطر رقیق شود. 6- محلول رنگ زا: یک ویال 12 میلی لیتری محلول آماده مصرف 7- محلول متوقف کننده واکنش: یک ویال 12 میلی لیتری اسیدسولفوریک یک نرمال. مواد و وسایل مورد نیاز که در کیت موجود نیست : 1- سمپلرهای 50 و 100 میکرولیتری دقیق 2- آب مقطر 3- دستگاه الایزا ریدر دارای فیلتر 450 نانومتری و در صورت امکان 630 نانومتری بعنوان فیلتر رفرانس. 4- کاغذ جاذب رطوبت نکات قابل توجه برای مصرف کنندگان : 1- در این کیت از سرم انسانی استفاده شده است که از نظر HbsAg و HIV منفی بوده اند. 2-از تماس محلول متوقف کننده واکنش (I N H2SO4) خودداری کنید. در صورت تماس، با آب فراوان آنرا بشوئید. 3-از استفاده از مواد پس از تاریخ انقضاء خودداری کنید و از مخلوط کردن یا استفاده از کیت ها با شماره بچ مختلف پرهیز نمائید. 4- درب ظروف را پس ار استفاده ببندید و از تعویض درب ها جدا خودداری کنید. 5- محلول های محتوی مواد افزودنی یا نگهدارنده مثل سدیم آزاید نباید در واکنش آنزیمی وارد شوند. تهیه و جمع آوری نمونه : 1- آزمایش را باید بر روی نمونه های سرمی انجام داد. نمونه های شدیدا همولیزه و دارای چربی باید حذف شوند. 2- نمونه ها را می توان برای هفت روز در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد و برای زمان های طولانی تر (تا سی روز) در دمای 20- درجه سانتیگراد نگهداری نمود. 3- از انجماد و ذوب مکرر نمونه ها باید خوداری کرد. 4- در مواردی که مقدار TSH نمونه بیش از µIU/ml 30 باشد، نمونه را با استاندارد صفر رقیق نموده و سپس آزمایش را تکرار نمائید. آماده سازی معرف ها : 1- کلیه معرف ها را به دمای اتاق برسانید. قبل از استفاده آنها را به آرامی تکان دهید. 2- برای تهیه محلول شستشوی آماده مصرف، یک حجم از بافر شستشو غلیظ (20X) را با 19 ح
  • شرایط پرداخت : نقدی، مدت دار - 60 روزه، مدت دار - 15 روزه، مدت دار - 30 روزه، مدت دار - 45 روزه
  • نحوه ارسال : زمینی( اتوبوس)، تی پاکس، پیک موتوری
  • قیمت : 2.130.000 ریال

کیت الایزا
مدل : TSH 192 test
جهت مشاهده تصویر بزرگتر بر روی تصویر کلیک کنید
تاریخ ارسال : پنج‌شنبه، 30 خرداد 1392
تاریخ اعتبار : دوشنبه، 28 مرداد 1392
محصولات مرتبط