کیت الایزا برای تعیین غلظت هورمون تیروکسین آزاد انسانی Human Free Thyroxine (fT4) ELISA Kit مقدمه : استفاده روش سنجش ایمونولوژیکی آنزیمی (EIA) امکان تعیین مقدار کمی بسیار از هورمون ها را در مایعات بدن فراهم می آورد. این روش از صحت، حساسیت، تکرارپذیری، سرعت و اختصاصی بودن کافی برخوردار است. این روش سنجش ایمونولوژیکی امکان اندازه گیری غلظت بسیار کم هورمون تیروکسین آزاد را در حجم کمی از سرم (50 میکرولیتر در هر اندازه گیری) برآورده می سازد. هورمون های تیروکسین (T4) و تری یدوتیرونین (T3) عمدتا به پروتئین های خاصی در سرم متصل می شوند، که بعنوان حامل این هورمون ها در جریان خون عمل می کنند. دو پروتئین عمده عبارتند از Thyroxine Binding Globulin (TBG) و آلبومین. درصد بسیار کمی از این هورمون ها بصورت آزاد در جریان خون وجود دارند که این قسمت عامل فعالیت های بیولوژیکی این هورمون ها می باشد. مقدار تیروکسین آزاد مستقل از اتصال پروتئینی است، در واقع غلظت fT4 حالت واقعی کارکرد تیروئید را نشان می دهد. اساس روش اندازه گیری : کیت الایزای fT4 موجود بر اساس سنجش ایمونولوژیکی آنزیمی رقابتی تهیه شده است. در این کیت از روش پوشش آنتی بادی استفاده شده است. T4 آزاد موجود در نمونه ها برای اتصال به آنتی بادی منوکلونال موشی ضد T4 پوشش داده شده برروی چاهک ها با T4 متصل به آنزیم HRP (HRP-T4) رقابت می کند. پس از زمان انکوباسیون، چاهک ها تخلیه شده و شستشو داده می شوند. سپس به هر چاهک سوبسترای آنزیم اضافه می شود که فعالیت آنزیم بطور معکوس با غلظت T4 آزاد در نمونه ها متناسب است. استانداردهای T4 آزاد با غلظت مشخص، همراه با نمونه های مجهول آزمایش می شوند که بر اساس منحنی استاندارد جذب نور در مقابل غلظت T4 آزاد، غلظت نمونه های مجهول بدست می آید. معرف ها 1- میکروپلیت پوشش داده شده: شامل 48 چاهک جداشدنی که با آنتی بادی منوکلونال موشی ضد T4 پوشش داده شده اند. 2- کونژوگه آنزیمی (HRP-fT4) : یک ویال 6 میلی لیتری آماده مصرف. 3- استانداردها : 6 ویال یک میلی لیتری از استاندارد با غلظت های fT4 0، 5/0 ،0/1 ،0/2 ،0/4 و 0/6 نانوگرم در دسی لیتر (ng/dl) که در سرم نرمال انسانی تهیه شده و از تیومرسال بعنوان نگهدارنده استفاده شده است. 4- سرم کنترل: دو ویال لیوفیلیزه که باید با 5/0 میلی لیتر آب مقطر تهیه شود. 5- محلول شستشو دهنده غلیظ (20X) : یک ویال 50 میلی لیتری محلول شستشو که برای تهیه محلول شستشوی آماده مصرف لازم است این محلول به نسبت 20/1 با آب مقطر رقیق شود. 6- محلول رنگ زا: یک ویال 6 میلی لیتری محلول آماده مصرف 7- محلول متوقف کننده واکنش: یک ویال6 میلی لیتری اسیدسولفوریک یک نرمال. مواد و وسایل مورد نیاز که در کیت موجود نیست 1- سمپلرهای 50 و 100 میکرولیتری دقیق 2- آب مقطر 3- دستگاه الایزا ریدر دارای فیلتر 450 نانومتری و در صورت امکان 630 نانومتری بعنوان فیلتر رفرانس. 4- کاغذ جاذب رطوبت نکات قابل توجه برای مصرف کنندگان 1- در این کیت از سرم انسانی استفاده شده است که از نظر HbsAg و HIV منفی بوده اند. 2-از تماس محلول متوقف کننده واکنش (I N H2SO4) خودداری کنید. در صورت تماس، با آب فراوان آنرا بشوئید. 3-از استفاده از مواد پس از تاریخ انقضاء خودداری کنید و از مخلوط کردن یا استفاده از کیت ها با شماره بچ مختلف پرهیز نمائید. 4- درب ظروف را پس ار استفاده ببندید و از تعویض درب ها جدا خودداری کنید. 5- محلول های محتوی مواد افزودنی یا نگهدارنده مثل سدیم آزاید نباید در واکنش آنزیمی وارد شوند. تهیه و جمع آوری نمونه 1- آزمایش را باید بر روی نمونه های سرمی انجام داد. نمونه های شدیدا همولیزه و دارای چربی باید حذف شوند. 2- نمونه ها را می توان برای دو روز در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد و برای زمان های طولانی تر (تا سی روز) در دمای 20- درجه سانتیگراد نگهداری نمود. 3- از انجماد و ذوب مکرر نمونه ها باید خوداری کرد. آماده سازی معرف ها 1- کلیه معرف ها را به دمای اتاق برسانید. قبل از استفاده آنها را به آرامی تکان دهید. 2- برای تهیه محلول شستشوی آماده مصرف، یک حجم از بافر شستشو غلیظ (20X) را با 19 حجم آب مقطر رقیق نمائید. روش انجام آزمایش 1- تعداد چاهک های کوت شده برای استانداردها، سرم کنترل و نمونه های بیمار را بصورت 2 تایی انتخاب کنید و مابقی چاهک ها را همراه ماده آبگیر درون کیسه مخصوص قرار داده و درب آنرا ببندید. 2- 50 میکرولیتر از استانداردها، سرم کنترل و نمونه های بیمار را به داخل هر چاهک بریزید. 3- 100 میکرولیتر از کونژوگه آنزیمی (HRP-fT4) را به تمام چاهک ها اضافه کنید. 4- پلیت را بمدت 15 ثانیه به آرامی تکان دهید تا م
  • شرایط پرداخت : نقدی، مدت دار - 60 روزه، مدت دار - 15 روزه، مدت دار - 30 روزه، مدت دار - 45 روزه
  • نحوه ارسال : زمینی( اتوبوس)، تی پاکس، پیک موتوری
  • قیمت : 1.100.000 ریال

کیت الایزا
مدل : FREE T4 96 test
جهت مشاهده تصویر بزرگتر بر روی تصویر کلیک کنید
تاریخ ارسال : پنج‌شنبه، 30 خرداد 1392
تاریخ اعتبار : دوشنبه، 28 مرداد 1392
محصولات مرتبط