کیت الایزا برای تعیین غلظت هورمون محرک فولیکولی انسانی Human Follicle Stimulating Hormone (FSH) ELISA Kit مقدمه : هورمون محرک فولیکولی(FSH) ملکولی گلیکوپروتئینی بزرگی است که دارای دو زیرواحد آلفا و بتا می باشد. زیرواحد آلفا در سه هورمون TSH، LH و FSH مترشحه از هیپوفیز قدامی یکسان هستند، در حالیکه زیرواحد بتا در آنها متفاوت بوده و این زیرواحد توانایی اتصال به رسپتور مربوطه را داراست. این هورمون از هیپوفیز قدامی از سلول هایی تحت عنوان گنادوتروف ها ترشح می شوند. همانگونه که از نام هورمون محرک فولیکول (FSH) مشخص است این هورمون تحریک کننده بلوغ فولیکول های تخمدان در زنان است. همچنین در مردان این هورمون، برای تولید اسپرم ضروری است. در واقع این هورمون، حامی عملکرد سلولهای سرتولی است. سلولهای سرتولی بنوبه خود، حامی بلوغ سلول های اسپرم می باشد. تعیین غلظت این هورمون در مسئله باروری حائز اهمیت می باشد. اساس روش اندازه گیری : کیت الایزای FSH موجود، براساس سنجش ایمونولوژیکی آنزیمی ساندوویچی تهیه شده است. FSH موجود درنمونه ها بعنوان آنتی ژن به دو آنتی بادی زوج اختصاصی خود متصل می گردد. هر دو آنتی بادی از نوع منوکلونال موشی هستند که یکی برروی فاز جامد (چاهک ها) پوشش داده شده است و دیگری به آنزیم HRP متصل شده است. نمونه مورد آزمایش که دارای FSH است، در معرض دو آنتی بادی قرار می گیرد. پس از زمان انکوباسیون، چاهک ها تخلیه شده و شستشو داده می شوند تا آنتی بادی متصل به آنزیم HRP اضافی خارج گردد. سپس به هرچاهک سوبسترای آنزیم اضافه می شود که فعالیت آنزیم بطور مستقیم با غلظت FSH در نمونه ها متناسب است. استانداردهای FSH با غلظت مشخص، همراه با نمونه های مجهول آزمایش می شوند که براساس منحنی استاندارد جذب نور در مقابل غلظت FSH، غلظت نمونه های مجهول بدست می آید. معرف ها : 1- میکروپلیت پوشش داده شده: شامل 96 چاهک جداشدنی که با آنتی بادی منوکلونال موشی ضد FSH پوشش داده شده اند. 2- کونژوگه آنزیمی (HRP-Anti-FSH) : یک ویال 12 میلی لیتری آماده مصرف. 3- استانداردها : 6 ویال یک میلی لیتری از استاندارد با غلظت های 0، 5، 10، 25، 50 و100 براساس mIU/ml که در سرم نرمال انسانی تهیه شده و از تیومرسال بعنوان نگهدارنده استفاده شده است. 4- سرم کنترل: یک ویال لیوفیلیزه که باید با 5/0 میلی لیتر آب مقطر تهیه شود. 5- محلول شستشو دهنده غلیظ (20X) : یک ویال 50 میلی لیتری محلول شستشو که برای تهیه محلول شستشوی آماده مصرف لازم است این محلول به نسبت 20/1 با آب مقطر رقیق شود. 6- محلول رنگ زا: یک ویال 12 میلی لیتری محلول آماده مصرف 7- محلول متوقف کننده واکنش: یک ویال 12 میلی لیتری اسیدسولفوریک یک نرمال. مواد و وسایل مورد نیاز که در کیت موجود نیست : 1- سمپلرهای 50 و 100 میکرولیتری دقیق 2- آب مقطر 3- دستگاه الایزا ریدر دارای فیلتر 450 نانومتری و در صورت امکان 630 نانومتری بعنوان فیلتر رفرانس. 4- کاغذ جاذب رطوبت نکات قابل توجه برای مصرف کنندگان : 1- در این کیت از سرم انسانی استفاده شده است که از نظر HbsAg و HIV منفی بوده اند. 2-از تماس محلول متوقف کننده واکنش (I N H2SO4) خودداری کنید. در صورت تماس، با آب فراوان آنرا بشوئید. 3-از استفاده از مواد پس از تاریخ انقضاء خودداری کنید و از مخلوط کردن یا استفاده از کیت ها با شماره بچ مختلف پرهیز نمائید. 4- درب ظروف را پس ار استفاده ببندید و از تعویض درب ها جدا خودداری کنید. 5- محلول های محتوی مواد افزودنی یا نگهدارنده مثل سدیم آزاید نباید در واکنش آنزیمی وارد شوند. تهیه و جمع آوری نمونه : 1- آزمایش را باید بر روی نمونه های سرمی انجام داد. نمونه های شدیدا همولیزه و دارای چربی باید حذف شوند. 2- نمونه ها را می توان برای هفت روز در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد و برای زمان های طولانی تر (تا سی روز) در دمای 20- درجه سانتیگراد نگهداری نمود. 3- از انجماد و ذوب مکرر نمونه ها باید خوداری کرد. آماده سازی معرف ها : 1- کلیه معرف ها را به دمای اتاق برسانید. قبل از استفاده آنها را به آرامی تکان دهید. 2- برای تهیه محلول شستشوی آماده مصرف، یک حجم از بافر شستشو غلیظ (20X) را با 19 حجم آب مقطر رقیق نمائید. روش انجام آزمایش : 1- تعداد چاهک های کوت شده برای استانداردها، کنترل و نمونه های بیمار را بصورت 2 تایی انتخاب کنید و مابقی چاهک ها را همراه ماده آبگیر درون کیسه مخصوص قرار داده و درب آنرا ببندید. 2- 50 میکرولیتر از استانداردها، کنترل و نمونه های بیمار را به داخل هر چاهک بریزید. 3- 100 میکرولیتر از کونژوگه آنزیمی (HRP-Anti-FSH) را به تمام چاهک ها اضافه کنید. 4- پلیت را بمدت 15 ثانیه به آرامی تک
  • شرایط پرداخت : نقدی، مدت دار - 60 روزه، مدت دار - 15 روزه، مدت دار - 30 روزه، مدت دار - 45 روزه
  • نحوه ارسال : زمینی( اتوبوس)، تی پاکس، پیک موتوری
  • قیمت : 1.180.000 ریال

کیت الایزا
مدل : FSH 96 test
جهت مشاهده تصویر بزرگتر بر روی تصویر کلیک کنید
تاریخ ارسال : پنج‌شنبه، 30 خرداد 1392
تاریخ اعتبار : دوشنبه، 28 مرداد 1392
محصولات مرتبط