گروه بندی اطلس

    اطلس ها
برخی اسلایدها آخرین تفاسیر کاربران
tjpzoom picture title

Campylobacter


Colonies are flat, droplet-like, glistening and tend to spread along the direction of the steak on moist agar. Older colonies become white to salmon-coloured. The colonies have a very characteristic odour
tjpzoom picture title

Aeromonas hydrophila


Straight Gram-negative rods with rounded ends. The bacteria are motile by a single polar flagellum
tjpzoom picture title

ANISOCYTOSIS


Definition: Simultaneous occurrence of microcytes, macrocytes and normocytes in blood. Occurrence in blood: < 10 % of erythrocytes in normal blood Comment: Distinct anisopoikilocytosis. One megalocyte and numerous macro- and microcytes are present. Most cells are ovalocytes, also schistocytes are visible. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. megalocyte 2. macrocyte 3. microcyte 4. schistocyte
tjpzoom picture title

large renal calculus (stone)


There was a large renal calculus (stone) that obstructed the calyces of the lower pole of this kidney, leading to a focal hydronephrosis (dilation of the collecting system). The stasis from the obstruction and dilation led to infection. The infection with inflammation is characterized by the pale yellowish-tan areas next to the dilated calyces with hyperemic mucosal surfaces. The upper pole is normal and shows good corticomedullary demarcations
tjpzoom picture title

Entamoeba coli (T) 40x


Entamoeba coli
tjpzoom picture title

Myeloblast


Size of the cell: 15 - 25 mm Shape of the cell: oval, sometimes round Colour of cytoplasm: blue, without distinct perinuclear halo or with extended perinuclear halo Granularity: nongranular cytoplasm or a few thick azurophilic granules Nucleus' shape: usually oval, sometimes irregular, rarely round Type of chromatin: fine, with reticular appearance Nuclear/cytoplasmic ratio: high Nucleoli: visible, medium or large size 1 to 4; brighter than chromatin Occurrence: blood: not present marrow: < 5% Comment: Myeloblast in the blood and two band neutrophilic leucocytes. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

Wilms tumor


Wilms tumor resembles the fetal nephrogenic zone of the kidney. The tumor shows attempts to form primitive glomerular and tubular structures
tjpzoom picture title

Staphylococcus aureus


Medium-sized, raised, glistening colonies. The colonies are pigmented, the colour varying from grey-white to yellow or orange
tjpzoom picture title

Herpes simplex virus


Herpes simplex virus often produces sharply demarcated ulcerations in oral, esophageal, or perianal regions. Here is the edge of an ulcer seen microscopically
tjpzoom picture title

M.Canis 40x


M.Canis
tjpzoom picture title

Alpha hemolysis


Alpha hemolysis is shown more clearly in this blood agar plate of Streptococcus pneumoniae in pure culture. The arrow in the inset shows that there is a very small colony surrounded by an olive green discoloration and a thin, lighter halo of hemolysis
tjpzoom picture title

Clostridium perfringens


Colonial morphology varies considerably, sometimes even within the same culture. The colonies are small to medium sized and typically grey to grey-yellow and translucent. Some are smooth and dome-shaped with an entire margin, whilst others are rough with a lobate margin, still others are flat with an irregular surface and a filamentous margin. Clostridium perfringens is non-proteolytic and is not associated with a distinct odour. This culture has been incubated anaerobically. General characteristics: Gram-positive, large, spore-forming rods. Spores are rarely seen as the sporulation process requires a pH around 7.5. Catalase-negative. Anaerobic, although requirements for anaerobiosis are not as strict as for many Clostridia. Non-motile.
tjpzoom picture title

Leiomyosarcoma


As with sarcomas in general, leiomyosarcomas have spindle cells. Several mitoses are seen here, just in this one high power field.
tjpzoom picture title

Normal Bone Marrow: SUDAN BLACK B REACTION


Reaction product: green or green-black granules, where the lipids are present Occurrence: Neutrophils: positive reaction from the stage of promyelocyte or myeloblast to segmented neutrophils Basophils: variable reaction, positive or negative Eosinophils: strong positive reaction from the stage of promyelocyte to segmented leucocyte Monocyts: a few fine granules, in some of the cells the reaction may be negative. Lymphocytes, erythroblasts and megakaryocytes do not contain lipids Staining: Sheehan & Storey method Comment: Typical, diffuse, weak, positive reaction in monocyte indicated by the arrow. This reaction is distinctly weaker than in neutrophils. Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

MEGAKARYOBLAST


Size of the cell: 20 - 30 m Shape of the cell: round, sometimes oval Colour of cytoplasm: deep blue Granularity: not present Nucleus' shape: round, oval or slightly irregular Type of chromatin: dark, homogenous Nuclear/cytoplasmic ratio: high Nucleoli: usually not visible Occurrence: blood: not present marrow: < 0.1 % Comment: The arrow indicates a megakaryoblast with large nondivided, irregular in shape nucleus. Granulesless cytoplasm with typical projections for the series. At the bottom probably a second cell from the series at similar stage of maturation. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. megakaryoblast 2. promyelocyte 3. eosinophil metamyelocyte 4. neutrophil myelocyte 5. lymphocyte
tjpzoom picture title

ACANTHOCYTE


Definition: Erythrocytes with irregular, long, sharply pointed and bent spicules of cytoplasm. Presence of spicules of cytoplasm results in an absence of central pallor. Occurrence in blood: normally not present Comment: In the picture a single acanthocyte is seen. Besides it, separated ovalocytes and echinocytes. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. burr-cell 2. elliptocyte
tjpzoom picture title

multicystic renal dysplasia


This is the gross appearance for multicystic renal dysplasia. Note the large but irregular cysts and the asymmetry of the kidneys. The small ureters lead to a hypoplastic bladder
tjpzoom picture title

Epithelial Cells


Epithelial Cells
tjpzoom picture title

T .mentagrophytes 40 x


T .mentagrophytes
tjpzoom picture title

normal glomerulus


This normal glomerulus is stained with PAS to highlight basement membranes of glomerular capillary loops and tubular epithelium. The capillary loops of this normal glomerulus are well-defined and thin
tjpzoom picture title

SEGMENTED NEUTROPHIL


Size of the cell: 14 - 20 mm Shape of the cell: oval or round Colour of cytoplasm: pink Granularity: a few azurophilic and neutrophilic, different in number granulation Nucleus' shape: lobulated (normally less than 5 lobes) Type of chromatin: condensed Nuclear/cytoplasmic ratio: low or very low Nucleoli: not visible Occurrence: blood: 40 - 75 % marrow: 5 - 20 % Comment: Three-lobulated segmented neutrophil leucocyte with fine neutrophil granularity. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

Calcium Oxalate and Cystine Crystals


Calcium Oxalate and Cystine Crystals
tjpzoom picture title

Corynebacterium renale


Gram-positive, pleomorphic rods
tjpzoom picture title

Berger disease


This is IgA nephropathy (Berger disease). The IgA is deposited mainly within the mesangium, which then increases mesangial cellularity as shown at the arrow. Patients with IgA nephropathy usually present with hematuria
tjpzoom picture title

MEGALOCYTE


Size of the cell: > 12 mm Occurrence in blood: < 2 % of erythrocytes in normal blood Comment: Megalocyte is indicated by the arrow. Considerable anisocytosis of erythrocytes (compare with the lymphocyte). Numerous ovalocytes and two schistocytes. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. macrocyte 2. microcyte 3. elliptocyte 4. schistocyte
tjpzoom picture title

Powder burns


Grossly, in areas of endometriosis the blood is darker and gives the small foci of endometriosis the gross appearance of "powder burns". Small foci are seen here just under the serosa of the posterior uterus in the pouch of Douglas. Such areas of endometriosis can be seen and obliterated by cauterization via laparoscopy.
tjpzoom picture title

Pulmonary hypoplasia


Pulmonary hypoplasia is the final consequence in association with any urinary tract disease in utero that leads to oligohydramn
tjpzoom picture title

MEGAKARYOCYTE


Size of the cell: < 100 m Shape of the cell: oval, sometimes round Colour of cytoplasm: pink Granularity: fine pink Nucleus' shape: multilobulated, irregular Type of chromatin: condensed Nuclear/cytoplasmic ratio: low or very low Nucleoli: not visible Occurrence: blood: not present marrow: < 0.5 % Comment: Normal, mature megakaryocyte with pink, fine granular cytoplasm, ready to defragment platelets. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

Chocolate cyst


This is a section through an enlarnged 12 cm ovary to demonstrate a cystic cavity filled with old blood typical for endometriosis with formation of an endometriotic, or "chocolate", cyst. The hemorrhage from endometriosis into the ovary may give rise to a large "chocolate cyst" so named because the old blood in the cystic space formed by the hemorrhage is broken down to produce much hemosiderin and a brown to black color.
tjpzoom picture title

BAND NEUTROPHIL


Size of the cell: 14 - 20 mm Shape of the cell: oval or round Colour of cytoplasm: pink Granularity: a few azurophilic and neutrophilic, different in number Nucleus' shape: semicircular Type of chromatin: condensed Nuclear/cytoplasmic ratio: low or very low Nucleoli: not visible Occurrence: blood: < 5% marrow: 5 - 20 % Comment: Band neutrophil leucocyte contains fine neutrophil granularity. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

Cellular Casts


Cellular casts most commonly result when disease processes such as ischemia, infarction, or nephrotoxicity cause degeneration and necrosis of tubular epithelial cells. The presence of these casts indicates acute tubular injury but does not indicate the extent or reversibility of the injury. A common scenario is the patient with decreased renal perfusion and oliguria secondary to severe dehydration. Ischemic injury results in degeneration and sloughing of the epithelial cells. The resulting casts often are prominent in urine produced following rehydration with fluid therapy. The restoration of urine flow "flushes" numerous casts out of the tubules. Leukocytes can also be incorporated into casts in cases of tubulo-interstitial inflammation (eg, pyelonephritis). It is rarely possible to distinguish between epithelial casts and leukocyte casts in routine sediment preparations, however, since nuclear detail is obscured by the degenerated state of the cells.
tjpzoom picture title

Fasciola hepatica 10x sporocyst


Fasciola hepatica 10x sporocyst
tjpzoom picture title

EARLY EOSINOPHILS


Size of the cell: 15 - 25 mm Shape of the cell: oval or round Colour of cytoplasm: light-blue, covered by granules Granularity: abundant eosinophilic, and dark blue primary eosinophilic granules Nucleus' shape: oval or kidney-shaped Type of chromatin: partially condensed Nuclear/cytoplasmic ratio: low or very low Nucleoli: not visible Occurrence: blood: not present marrow: < 2 % Comment: In the picture there are four eosinophil leucocytes. Two of them (eosinophil myelocytes) are on both sides of the arrow. Also third eosinophil myelocyte and metamyelocyte are present. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. eosinophil myelocyte 2. eosinophil metamyelocyte 3. promyelocyte 4. monocyte 5. neutrophil metamyelocyte 6. band neutrophil 7. basophil 8. lymphocyte 9. pycnotic normoblast 10. basophilic normoblast 11. polychromatic normoblast
tjpzoom picture title

multicystic dysplastic kidney


The microscopic appearance of a multicystic dysplastic kidney (cystic renal dysplasia, or Potter type II) is characterized by large cysts lined by flattened cuboidal epithelium and an intervening parenchyma that is fibrotic with islands of bluish cartilage and rare glomeruli
tjpzoom picture title

extrahepatic biliary atresia


This 3 month old child died with extrahepatic biliary atresia, a disease in which there is inflammation with stricture of hepatic or common bile ducts. This leads to marked cholestasis with intrahepatic bile duct proliferation, fibrosis, and cirrhosis. This liver was rock hard. The dark green color comes from formalin acting on bile pigments in the liver from marked cholestasis, turning bilrubin to biliverdin
PLATELET

پلاکت ها عناصری در خون هستند که بدون هسته می باشند اما در مهره داران پست سلول هایی هسته دار به نام ترومبوسیت که همان معادل پلاکت ها هستند وجود دارد.

کار اصلی پلاکت ها شرکت در روند انعقاد خون است.

تعداد حدود 200-400 هزار در هر میلی متر مکعب است. کاهش و یا افزایش آن ها خارج از حدودِ نرمال را به ترتیب ترومبوسیتوپنی و ترومبوسیتوز می گویند.

در ترومبوسیتوپنی شاهد خونریزی از عروق خونی کوچک هستیم که در پوست و سایر نقاط بدن ظاهر می شوند.

این نقاط خونریزی را بر حسب اندازه به نام پتشی، پورپورا و اکیموز می نامند (ترتیب بر حسب افزایش اندازه)!

به خونریزی های نقطه ای زیر پوست، "پورپورای بافتی" می گویند.

امیدوارم موفق بوده باشه.

موفق باشید :)

 

 


1393/01/11
2
Cryptococcus neoformans

 کریپتوکوکوس نئوفورمنس تمایل زیادی به درگیری سیستم اعصاب مرکزی داشته و در افراد مستعد و بویژه مبتلایان به ایدز ایجاد بیماری کشنده می نماید.کریپتوکوکوس دارایه ی واریته ی گتی و گروبی می باشد.

تشخیص ک.نئوفورمنس در مایع مغزی نخاعی با مرکب چین صورت گرفته بدین شکل که در اطراف مخمر هاله ای شفاف که ناشی از کپسول است دیده می شود. بعلاوه روشهای خاصی جهت رنگ آمیزی کپسول وجود دارد. توضیحات پیرامون این مخمر بازیدیومایستی بسیار فراوان بوده که در اینجا نمیتوان به آنها پرداخت.

 

 


sh1387mah 1392/09/29
1
Herpes simplex virus

در پژ از جمله داروهای مورد استفاده در درمان بیماری های هرپس ویروسی، آسیکلوویر می باشد که روند اثر آن، دخالت در ساخت دی ان ای  و در نتیجه مهار تکثیر ویروس است. در سال های اخیر مقاومت دارویی بروز کرده است؛ اگرچه این دارو به عنوان یک داروی موثر محسوب می گردد اما دارای عوارض جانبی مانند محدودیت مصرف در دروان شیردهی می باشد.

هرپس سیمپلکس ویروس تیپ یک از خانواده ی هرپس ویروس ها می باشد. این ویروس یکی از شایع ترین ویروس های عفونت زا در انسان می باشد. هرپس سیمپلکس یک بیماری عفونی مسری است که معمولاً می تواند از طریق راه هایی مانند بوس کردن، مقاربت جنسی، طی بارداری از مادر به جنین یا به هنگام  تولد در طی تماس با ترشح واژنی منتقل گردد. هرپس سمپلکس ویروس می تواند با استفاده از لب ها، دستگاه تناسلی، پوست، چشم ها و گاهی اوقات سیستم عصبی مرکزی و سایر ارگان های احشایی، انواع خطرات عفونی را ایجاد کند .

1392/03/27
2
Acinetobacter calcoaceticus
 
 
 
 
 
کلنی های کوچک، خاکستری، صاف  که باعث تغییر اتی درخون می شود  دراین محیط کشت که   در 30 درجه سانتی گراد انکوبه شده است دارای مشخصات کلی: گرم منفی است. کاتالاز مثبت و
farhad 1391/12/19
1
Herpes simplex virus

ویروس‌های هرپس سیمپلکس ۱ و2 (HSV-1,HSV-2)، از مهمترین ویروس‌های بیماریزای انسانی هستند. ویروس هرپس سیمپلکس ۱، موجب تبخال و ویروس هرپس سیمپلکس ۲، موجب تب خال تناسلي می‌شود. این ویروس‌ها بسیار شایع و مسری می‌باشند. HSV-1 از طریق بزاق آلوده منتقل می‌شود اما HSV-2 از طریق تماس جنسی انتقال پیدا می‌کند. ژنوم ویروس به شکل DNA خطی دو رشته‌ای است. ویروس به شکل ۲۰ وجهی است و دارای پوشش (انولوپ) لیپیدی دولایه‌است]. خراش‌های پوستی موجب انتقال ویروس به پوست می‌شوند. پوست سالم مانع نفوذ ویروس به بدن می‌شود. این ویروس‌ها، سلول‌های عصبی را الوده می‌سازند و ممکن است بطور مخفی در سلول‌های عصبی به حالت خفته درآیند.


samaneh-tavakkoli 1391/12/17
2
CMV

مهمترین مشکلی که در درگیری با CMV ایجاد می‌شود در درجه اول آلودگی جنین در حین بارداری و سپس عفونتهای فعال در مبتلایان به نقص ایمنی و پیوند عضو است. در صورتی که مادری در حین بارداری به عفونت فعال مبتلا شود حدود ۴۰-۳۰ درصد خطر انتقال به جنین وجود دارد ولی در صورتی که مادری قبل از بارداري آلوده شده باشد فقط ۵/۰-۲/۰ درصد خطر انتقال به جنین وجود خواهد داشت. در کل ۲- ۵/۰ درصد از نوزادانی که در تمام جهان مبتلا می‌شوند به CMV مبتلا هستند و CMV شایعترین علت عفونت مادرزادی (congenital infection) محسوب می‌شود.


samaneh-tavakkoli 1391/12/11
2
Cast Compilation

این اسلاید چند نوع کست ادراری را نشان می دهد. از جمله کست هیالن:این نوع کست کمتر مرتبط با شرایز بیماریزا می باشد،فاقد هر نوع المان و پس از ورزش و در معرض گرما قرار گرفتن فرد دیده می شود ولی مقادیر افزایش یافته آن در ادرار تغلیظ شده دیده میشود. کست چربی:این نوع کست اغلب در سندرم نفروتیک و بیماریهای گلومرولی کلیه مشاهده میشود و اغلب توام با مقادیر بالای پروتئینوری می باشد. کست گرانولار:به طور کلی این نوع کست که در اغلب بیماریها مشاهده میشود حاصل کستهای تخریب شده سلولی و یا مشتق از کستهای پروتئینی می باشد.کست مومی: این نوع کست نشانه ای از نارسایی های پیشرفته کلیوی می باشد.


farzaneh28 1391/12/09
2
Neoplastic Cells

سلولهای نئوپلاستیک در رسوب ادرار بیماران مبتلا به تومور مجاری ادراری دیده می شود .سه نوع سرطان در سلول‌های غشاء مثانه ایجاد می‌شوند. این سرطان‌ها با توجه به نوع سلول‌های بدخیم (سرطانی) نام‌گذاری می‌شوند:ترانزیشنال سل کارسینوم (Transitional Cell Carcinoma): سرطانی است که در سلول‌های موجود در درونی‌ترین لایۀ مثانه ایجاد می‌شود. این سلول‌ها می‌توانند با پر شدن مثانه منبسط شده و با خالی شدن آن منقبض شوند. بیش‌تر سرطان‌های مثانه در سلول‌های ترانزیشنال ایجاد می‌شوند.

کارسینوم سلول سنگفرشی (Squamous Cell Carcinoma): سرطانی است که در سلول سنگفرشی ایجاد می‌شود، که سلول‌هایی ظریف و مسطح هستند که ممکن است پس از عفونت‌ها یا التهاب‌های بلند مدت، در مثانه به‌وجود آیند.

آدنوکارسینوم(Adenocarcinoma): سرطانی است که در سلول‌های غده‌ای ( Glandular ، غدۀ مترشحه یا Secretory)  به‌وجود می‌آید. سلول‌های غده‌ای موجود در مثانه، موادی مخاط مانند تولید می‌کنند.

سرطانی که به غشای مثانه محدود می‌شود سرطان مثانۀ سطحی نامیده می‌شود. سرطانی که در سلول‌های ترانزیشنال آغاز شود، ممکن است از غشاء مثانه گذشته و به دیوارۀ ماهیچه‌ای مثانه حمله کند و یا به اندام‌های مجاور و غدد لنفاوی سرایت کند؛ به این نوع سرطان، سرطان مثانۀ مهاجم می‌گویند.

علائم اولیه:بزرگ شدن مثانه ،درد ،خون در ادرار به طور متناوب (مثلا لخته در ادرار).بعضی از تومورها ممکن است باعث تحریک پذیری مثانه و بروز علایمی مشابه عفونت ادراری شوند. برای مثال، تکرر ادرار و درد در موقع خروج ادرار.


farzaneh28 1391/12/09
2
Schizonte.mature.small

شیزوگونی : تروفوزوئیت عفونت زا به هنگام گزش انسان ، از غدد بزاقی پشه ی ماده آنوفل به داخل خون تزریق می شود.در عرض ۲۰ دقیقه ، انگل باریک و متحرک ، وارد پارانشیم کبد شده و بخش خارج گلوبولی انگل آغاز می گردد.زیرا تا این مرحله هنوز گلبول های قرمز مورد تهاجم قرار نگرفته اند.در داخل سلول های کبدی ،انگل به شدت تکثیر یافته و شیزونت نامیده می شود.شیزونت در داخل سلول کبدی ، پس از ۱۰-۸ روز ، بسته به گونه ، هزاران مروزوِئیت تولید می کند.سپس سلول کبدی آلوده پاره شده و مروزوئیت های آزاد شده ، چرخه گلبولی را آغاز می کنند.چرخه گلبولی شامل تهاجم مروزوئیت ها به گلبول قرمز ،رشد و تبدیل آنها به تروفوزوئیت و سپس شیزونت ، پاره شدن گلبول و حمله به سلول های جدید است.با تکرار چرخه و تکثیر غیر جنسی ، بعضی از انگل هایی که به گلبول های قرمز حمله کرده اند ، تقسیم را تا مرحله شیزونت ادامه نمی دهند بلکه به جای آن ، تبدیل به گامتوسیت های نر و ماده می شوند.


marand 1391/11/08
3
Myeloblast

شکل فوق یک میولوبلاست به اندازه حدود 15-25میکرون که در اسمیر خون محیطی بوده دارای سیتو پلاسم کم و هسته بزرگ با تراکم کم و بنفش کم رنگ با دو هستک در داخل هسته می باشد. مشاهده این سلول در خون محیطی به همراه بسکت سل به تعداد زیاد دلیل بر لوسمی حاد میلو سیتی بوده ودر این حالت نوتروفیل های تمایز یافته نسبتا کمتری قابل مشاهده است همانطوریکه در شکل مشاهده می شود هنوز گرانولهای اولیه و ثانویه وجود ندارند و هسته حجم زیادی از سلول را اشغال کرده است.


farhad 1391/10/27
4
 

نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

گوارشی, ژیاردیا لامبلیا , روز علوم آزمایشگاهی, Plymorphism, Sánchez-Jiménez, ویتامین‌ها, می‌ترسید, یرسینیا انتروکولیتیکا و آئروموناس, پروویروس, آتوپیک, آزمایشگاه مرجع سلامت, اختلالات ذهنی, ‏COP-PCR‏, سوارمینگ, وسترن, پلیت, کمبود ویتامین د, هیپوکروم, يون‌هاي, الكترونيك, GTT, گروه, Racks, لگاریتمی, آدنوکارسینومای, ﻣﯿﺴﻞ, ویروس, ويروس, ویروس, هاچکین, HDL, لیزوژنتیک, میکروفلورهای مفید روده, فیزیکوشیمیایی, لپتین, كاهش كلسترول خون, پلیتها, گلوکورونیک, كاناليكولار, نوتروفیل, ژنیکوماستی, سولفاسالازین, نانو, کورتکس, چرا الکل 75% ضدعفونی کننده است؟, لوسیون, اصل اسپور سازی, rouleaux, بلاستوسیستیس هومینیس, اسپوروزئیت, پیوارتریت, کاربرگولین, bacteria, ویروس, هموگلوبين, كيوان پورسعيد, دانشگاه‌های علوم پزشکی شهید بهشتی, کرومات, گلیکو, پي‌سي‌آر, آزمايشگاه دکتر آشتیانی, پلاسمودیومها, ایماتینیب, کمپلمان, هیپوگلیسمی, procoagulant, پلاکتهای, Toga, نمونه‌های, تشخیص بیماری های چشم,