گروه بندی اطلس

    اطلس ها
برخی اسلایدها آخرین تفاسیر کاربران
tjpzoom picture title

SPHEROCYTE


Definition: Spheroidal erythrocyte of lower diameter in comparison with normal red cell; without central pallor and more dark than normocyte. Occurrence in blood: normally not present Comment: Three spherocytes, one of them is indicated by the arrow. Also not much expressed anicytosis of the erythrocytes are shown. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

acute tubulointerstitial cellular rejection of a renal transplant


Seen here is acute tubulointerstitial cellular rejection of a renal transplant. This can occur days to months to years following transplantation. Both CD4 and CD8 lymphocytes participate in this rejection reaction. The immunosuppressive drugs such as cyclosporine given to counteract the rejection may lead to nephrotoxicity with similar changes as well
tjpzoom picture title

Oval Fat Body Polarized


Intact tubular epithelial cells laden with numerous refractile fat droplets.
tjpzoom picture title

Taenia echinococce worm 10x


Taenia echinococce worm
tjpzoom picture title

Hereditary hemochromatosis - HHC


The dark brown color of the liver, as well as the pancreas (bottom center) and lymph nodes (bottom right) on sectioning is due to extensive iron deposition in a middle-aged man with hereditary hemochromatosis (HHC). HHC results from a mutation involving the hemochromatosis gene (HFE) that leads to increased iron absorption from the gut. The prevalence is between 1:200 and 1:500 persons in the U.S. About 1 in 10 persons of northern European ancestry carries the abnormal recessive HFE gene, and most of these are the C282Y mutation
tjpzoom picture title

Starch Granules


Granular starch (Biosorb) is used as powder on surgical and exam gloves. These granules are commonly encountered as contaminants not only in urine sediments, but also in cytology smears of various types. They are variable in size, round to polygonal in shape, colorless, and usually have a circular or Y-shaped "dot" in the center
tjpzoom picture title

SEGMENTED NEUTROPHIL


Size of the cell: 14 - 20 mm Shape of the cell: oval or round Colour of cytoplasm: pink Granularity: a few azurophilic and neutrophilic, different in number granulation Nucleus' shape: lobulated (normally less than 5 lobes) Type of chromatin: condensed Nuclear/cytoplasmic ratio: low or very low Nucleoli: not visible Occurrence: blood: 40 - 75 % marrow: 5 - 20 % Comment: Segmented neutrophil in the centre of the field. Also other granulocytes and erythroblasts are present. Staining: Pappenheim Magnification: x 1000 1. segmented neutrophil 2. band neutrophil 3. neutrophilic metamyelocyte 4. neutrophilic myelocyte 5. promyelocyte 6. lymphocyte 7. basophilic erythroblast 8. intermediate erythroblast 10. late erythroblast
tjpzoom picture title

Calcium Oxalate and Cystine Crystals


Calcium Oxalate and Cystine Crystals
tjpzoom picture title

Giardia lamblia (T) 100


Giardia lamblia
tjpzoom picture title

scattered small cysts of kidney


These adult kidneys are about normal in size but have a few scattered small cysts, none of which is over 2 cm in size. This is cystic change associated with chronic renal dialysis
tjpzoom picture title

PAPPENHEIMER BODIES


Definition: Very fine dark separated or connected granules present in the cytoplasm of the erythrocyte, particularly often near the periphery of the red cell. Probably these are the equivalent to iron granules of siderocytes. Occurrence in blood: a small number present in normal blood Comment: Six erythrocytes contain Pappenheimer’s bodies. Also not much expressed anisocytosis of the erythrocytes and two target cells. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. Pappenheimer bodies 2. target-cell
tjpzoom picture title

nutmeg pattern


Microscopically, the nutmeg pattern results from congestion around the central veins, as seen here. This is usually due to a "right sided" heart failure
tjpzoom picture title

Myeloblast


Size of the cell: 15 - 25 mm Shape of the cell: oval, sometimes round Colour of cytoplasm: blue, without distinct perinuclear halo or with extended perinuclear halo Granularity: nongranular cytoplasm or a few thick azurophilic granules Nucleus' shape: usually oval, sometimes irregular, rarely round Type of chromatin: fine, with reticular appearance Nuclear/cytoplasmic ratio: high Nucleoli: visible, medium or large size 1 to 4; brighter than chromatin Occurrence: blood: not present marrow: < 5% Comment: Myeloblast in the blood and two band neutrophilic leucocytes. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

loboules of liver


Liver is divided histologically into lobules. The center of the lobule is the central vein. At the periphery of the lobule are portal triads. Functionally, the liver can be divided into three zones, based upon oxygen supply. Zone 1 encircles the portal tracts where the oxygenated blood from hepatic arteries enters. Zone 3 is located around central veins, where oxygenation is poor. Zone 2 is located in between.
tjpzoom picture title

pulmonary hypoplasia


Microscopically, pulmonary hypoplasia can be seen as slowed development of the lungs, as well as decreased size of the lungs. The end result is inability to ventilate the baby at birth. Pulmonary hypoplasia is the rate-limiting step to survival with any condition that leads to oligohydramnios
tjpzoom picture title

cysts in RPKD


At low power, the radially arranged cysts in RPKD are seen prominently
tjpzoom picture title

Lymphoblasts in bone marrow


Size of the cell: 12 - 18 mm Shape of the cell: round, sometimes oval Colour of cytoplasm: blue, usually dark Granularity: not present Nucleus' shape: round Type of chromatin: homogenous Nuclear/cytoplasmic ratio: high Nucleoli: visible, small or medium size, brighter than chromatin, 1 to 2. Occurrence: blood: not present marrow: < 1 % Comment: The cell indicated by the arrow is a precursor cell of lymphocytes, photographed within a lymph nodule of the bone marrow. Almost all surrounding cells belong to the lymphopoiesis. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. neutrophil myelocyte 2. promyelocyte
tjpzoom picture title

Normal Bone Marrow: PEROXIDASE REACTION


Occurrence: Neutrophils: strong positive reaction from the stage of promyelocyte to segmented neutrophils Basophils: positive in early stage and maturing cells of the series, then less intensive Eosinophils: strongly positive from the stage of promyelocyte to segmented leucocyte Monocytes: a few fine granules, in some of the cells the reaction may be negative. Lymphocytes, erythroblasts and megakaryocytes do not contain peroxidase Staining: Graham-Knoll Comment: Three segmented neutrophils (indicated by the arrow) containing large amount of peroxidase. Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

NEUTROPHILS - PELGER-HUET ANOMALY


Nucleus shape: All segmented neutrophils have stabforms or bisegmented nucleous. This anomaly occurs also in eosinophilic leucocytes. The anomaly is of no clinical relevance. The neutrophil leucocyte has normal function. Comment: All three neutrophils have form of bands. Their nuclei are not divided. Staining: MGG Magnification: x 500
tjpzoom picture title

anti-mitochondrial antibody


This immunofluorescence pattern is positive for anti-mitochondrial antibody (AMA) which has an association with primary biliary cirrhosis. The tissue substrate for this test is renal parenchyma, and the tubule cells have lots of mitochondria, which stain bright green
tjpzoom picture title

tuberculosis in the adrenal gland


This is a caseating granuloma of tuberculosis in the adrenal gland. Tuberculosis used to be the most common cause of chronic adrenal insufficiency. Now, idiopathic (presumably autoimmune) Addison's disease is much more often the cause for chronic adrenal insufficiency.
tjpzoom picture title

Moltilocolaris 4x


Moltilocolaris 4x
tjpzoom picture title

Drechslera


Drechslera
tjpzoom picture title

NEUTROPHILS - LEFT SHIFT


Definition: Increased number of the band neutrophils or presence of less mature neutrophils in blood. Occurrence: normally not present Comment: Shift to the left to the promyelocyte stage in granulopoiesis. Also anisocytosis of erythrocytes. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. segmented neutrophil 2. band neutrophil 3. neutrophil metamyelocyte 4. neutrophil myelocyte 5. promyelocyte
tjpzoom picture title

Neoplastic Cells


Neoplastic cells may be seen in urine sediments of patients with tumors of the urinary tract. Transitional cell carcinomas arising in the urinary bladder or urethra are most likely to spontaneously exfoliate, but cannot be ruled out based on a failure to identify malignant cells in urine. Rarely, lymphomas and renal carcinomas also can be diagnosed from urine sediment. The pictures shown are from a case of transitional cell carcinoma in the bladder of a dog. Though the presence of neoplastic cells may be suspected on examination of unstained wet-mounts (upper panel), evaluation of air-dried sediment smears or cytocentrifuge preps stained with hematologic stains (lower panel) is necessary for confirmation. In the case shown here, the cytologic criteria of malignancy are clearly fulfilled; in other cases a distinction from hyperplastic cells cannot be made with certainty without a tissue biopsy.
tjpzoom picture title

MONOBLAST


Size of the cell: 15 - 25 mm Shape of the cell: oval, sometimes round Colour of cytoplasm: blue, usually light Granularity: without granules or a few, azurophilic, fine granules Nucleus' shape: oval, round, sometimes irregular Type of chromatin: coarse chromatin or clumped Nuclear/cytoplasmic ratio: high Nucleoli: visible, medium or large size, brighter than chromatin, 1 to 3. Occurrence: blood: not present marrow: < 1 % Comment: A monoblast is seen in the centre of the field. Below, second very immature blast form is present. There are numerous maturing neutrophils, erythroblasts, an eosinophil and a lymphocyte. Staining: Pappenheim Magnification: x 1000 1.monoblast 2. myeloblast 3. eosinophilic myelocyte 4. neutrophilic myelocyte 5. neutrophilic metamyelocyte 6. band neutrophil 7. segmented neutrophil 8. monocyte 9. basophilic erythroblast 10. intermediate erythroblast 11. late erythroblast 12. lymphocyte
tjpzoom picture title

Trichocephalus female 10x


Trichocephalus female
tjpzoom picture title

well-circumscribed neoplasm


At the upper right is a well-circumscribed neoplasm that is arising in liver. This is an hepatic adenoma
tjpzoom picture title

Fusobacterium necrophorum A


The same medium examined with transmitted light. The colonies are surrounded by a wide beta-haemolytic zone
tjpzoom picture title

Calcium Oxalate Dihydrate


Calcium oxalate dihydrate crystals typically are seen as colorless squares whose corners are connected by intersecting lines (resembling an envelope). They can occur in urine of any pH. The crystals vary in size from quite large to very small. In some cases, large numbers of tiny oxalates may appear as amorphous unless examined at high magnification. These crystals often are seen in normal urine from horses and cattle. They are less common in normal canine and feline urines. Urolithiasis due to calcium oxalate has been reported in both dogs and cats. In some cases, they occur secondary to abnortmal calcium (increased) excretion due to disorders of calcium metabolism (e.g. hyperparathyroidism). Miniature Schnauzers are predisposed to calcium oxalate urolithiasis, despite no abnormalities in urinary calcium excretion. Calcium oxalate dihydrate crystals can also be seen in cases of ethylene glycol intoxication. If seen in large numbers in the urine of a dog or cat with acute renal f
tjpzoom picture title

large renal calculus (stone)


There was a large renal calculus (stone) that obstructed the calyces of the lower pole of this kidney, leading to a focal hydronephrosis (dilation of the collecting system). The stasis from the obstruction and dilation led to infection. The infection with inflammation is characterized by the pale yellowish-tan areas next to the dilated calyces with hyperemic mucosal surfaces. The upper pole is normal and shows good corticomedullary demarcations
tjpzoom picture title

pituitary adenoma


The circumscribed mass lesion present here in the sella turcica is a pituitary adenoma. Though pituitary adenomas are benign, they can produce problems either from a mass effect (usually visual problems from pressing on the optic chiasm and/or headaches) or from production of hormones such as prolactin or ACTH.
tjpzoom picture title

Gram stain of Bordetella bronchiseptica


Gram-negative rods
tjpzoom picture title

Necator female 4x


Necator female 4x
tjpzoom picture title

Phase contrast of Bordetella bronchiseptica


Gram-negative coccobacilli
PLATELET

پلاکت ها عناصری در خون هستند که بدون هسته می باشند اما در مهره داران پست سلول هایی هسته دار به نام ترومبوسیت که همان معادل پلاکت ها هستند وجود دارد.

کار اصلی پلاکت ها شرکت در روند انعقاد خون است.

تعداد حدود 200-400 هزار در هر میلی متر مکعب است. کاهش و یا افزایش آن ها خارج از حدودِ نرمال را به ترتیب ترومبوسیتوپنی و ترومبوسیتوز می گویند.

در ترومبوسیتوپنی شاهد خونریزی از عروق خونی کوچک هستیم که در پوست و سایر نقاط بدن ظاهر می شوند.

این نقاط خونریزی را بر حسب اندازه به نام پتشی، پورپورا و اکیموز می نامند (ترتیب بر حسب افزایش اندازه)!

به خونریزی های نقطه ای زیر پوست، "پورپورای بافتی" می گویند.

امیدوارم موفق بوده باشه.

موفق باشید :)

 

 


1393/01/11
2
Cryptococcus neoformans

 کریپتوکوکوس نئوفورمنس تمایل زیادی به درگیری سیستم اعصاب مرکزی داشته و در افراد مستعد و بویژه مبتلایان به ایدز ایجاد بیماری کشنده می نماید.کریپتوکوکوس دارایه ی واریته ی گتی و گروبی می باشد.

تشخیص ک.نئوفورمنس در مایع مغزی نخاعی با مرکب چین صورت گرفته بدین شکل که در اطراف مخمر هاله ای شفاف که ناشی از کپسول است دیده می شود. بعلاوه روشهای خاصی جهت رنگ آمیزی کپسول وجود دارد. توضیحات پیرامون این مخمر بازیدیومایستی بسیار فراوان بوده که در اینجا نمیتوان به آنها پرداخت.

 

 


sh1387mah 1392/09/29
1
Herpes simplex virus

در پژ از جمله داروهای مورد استفاده در درمان بیماری های هرپس ویروسی، آسیکلوویر می باشد که روند اثر آن، دخالت در ساخت دی ان ای  و در نتیجه مهار تکثیر ویروس است. در سال های اخیر مقاومت دارویی بروز کرده است؛ اگرچه این دارو به عنوان یک داروی موثر محسوب می گردد اما دارای عوارض جانبی مانند محدودیت مصرف در دروان شیردهی می باشد.

هرپس سیمپلکس ویروس تیپ یک از خانواده ی هرپس ویروس ها می باشد. این ویروس یکی از شایع ترین ویروس های عفونت زا در انسان می باشد. هرپس سیمپلکس یک بیماری عفونی مسری است که معمولاً می تواند از طریق راه هایی مانند بوس کردن، مقاربت جنسی، طی بارداری از مادر به جنین یا به هنگام  تولد در طی تماس با ترشح واژنی منتقل گردد. هرپس سمپلکس ویروس می تواند با استفاده از لب ها، دستگاه تناسلی، پوست، چشم ها و گاهی اوقات سیستم عصبی مرکزی و سایر ارگان های احشایی، انواع خطرات عفونی را ایجاد کند .

1392/03/27
2
Acinetobacter calcoaceticus
 
 
 
 
 
کلنی های کوچک، خاکستری، صاف  که باعث تغییر اتی درخون می شود  دراین محیط کشت که   در 30 درجه سانتی گراد انکوبه شده است دارای مشخصات کلی: گرم منفی است. کاتالاز مثبت و
farhad 1391/12/19
1
Herpes simplex virus

ویروس‌های هرپس سیمپلکس ۱ و2 (HSV-1,HSV-2)، از مهمترین ویروس‌های بیماریزای انسانی هستند. ویروس هرپس سیمپلکس ۱، موجب تبخال و ویروس هرپس سیمپلکس ۲، موجب تب خال تناسلي می‌شود. این ویروس‌ها بسیار شایع و مسری می‌باشند. HSV-1 از طریق بزاق آلوده منتقل می‌شود اما HSV-2 از طریق تماس جنسی انتقال پیدا می‌کند. ژنوم ویروس به شکل DNA خطی دو رشته‌ای است. ویروس به شکل ۲۰ وجهی است و دارای پوشش (انولوپ) لیپیدی دولایه‌است]. خراش‌های پوستی موجب انتقال ویروس به پوست می‌شوند. پوست سالم مانع نفوذ ویروس به بدن می‌شود. این ویروس‌ها، سلول‌های عصبی را الوده می‌سازند و ممکن است بطور مخفی در سلول‌های عصبی به حالت خفته درآیند.


samaneh-tavakkoli 1391/12/17
2
CMV

مهمترین مشکلی که در درگیری با CMV ایجاد می‌شود در درجه اول آلودگی جنین در حین بارداری و سپس عفونتهای فعال در مبتلایان به نقص ایمنی و پیوند عضو است. در صورتی که مادری در حین بارداری به عفونت فعال مبتلا شود حدود ۴۰-۳۰ درصد خطر انتقال به جنین وجود دارد ولی در صورتی که مادری قبل از بارداري آلوده شده باشد فقط ۵/۰-۲/۰ درصد خطر انتقال به جنین وجود خواهد داشت. در کل ۲- ۵/۰ درصد از نوزادانی که در تمام جهان مبتلا می‌شوند به CMV مبتلا هستند و CMV شایعترین علت عفونت مادرزادی (congenital infection) محسوب می‌شود.


samaneh-tavakkoli 1391/12/11
2
Cast Compilation

این اسلاید چند نوع کست ادراری را نشان می دهد. از جمله کست هیالن:این نوع کست کمتر مرتبط با شرایز بیماریزا می باشد،فاقد هر نوع المان و پس از ورزش و در معرض گرما قرار گرفتن فرد دیده می شود ولی مقادیر افزایش یافته آن در ادرار تغلیظ شده دیده میشود. کست چربی:این نوع کست اغلب در سندرم نفروتیک و بیماریهای گلومرولی کلیه مشاهده میشود و اغلب توام با مقادیر بالای پروتئینوری می باشد. کست گرانولار:به طور کلی این نوع کست که در اغلب بیماریها مشاهده میشود حاصل کستهای تخریب شده سلولی و یا مشتق از کستهای پروتئینی می باشد.کست مومی: این نوع کست نشانه ای از نارسایی های پیشرفته کلیوی می باشد.


farzaneh28 1391/12/09
2
Neoplastic Cells

سلولهای نئوپلاستیک در رسوب ادرار بیماران مبتلا به تومور مجاری ادراری دیده می شود .سه نوع سرطان در سلول‌های غشاء مثانه ایجاد می‌شوند. این سرطان‌ها با توجه به نوع سلول‌های بدخیم (سرطانی) نام‌گذاری می‌شوند:ترانزیشنال سل کارسینوم (Transitional Cell Carcinoma): سرطانی است که در سلول‌های موجود در درونی‌ترین لایۀ مثانه ایجاد می‌شود. این سلول‌ها می‌توانند با پر شدن مثانه منبسط شده و با خالی شدن آن منقبض شوند. بیش‌تر سرطان‌های مثانه در سلول‌های ترانزیشنال ایجاد می‌شوند.

کارسینوم سلول سنگفرشی (Squamous Cell Carcinoma): سرطانی است که در سلول سنگفرشی ایجاد می‌شود، که سلول‌هایی ظریف و مسطح هستند که ممکن است پس از عفونت‌ها یا التهاب‌های بلند مدت، در مثانه به‌وجود آیند.

آدنوکارسینوم(Adenocarcinoma): سرطانی است که در سلول‌های غده‌ای ( Glandular ، غدۀ مترشحه یا Secretory)  به‌وجود می‌آید. سلول‌های غده‌ای موجود در مثانه، موادی مخاط مانند تولید می‌کنند.

سرطانی که به غشای مثانه محدود می‌شود سرطان مثانۀ سطحی نامیده می‌شود. سرطانی که در سلول‌های ترانزیشنال آغاز شود، ممکن است از غشاء مثانه گذشته و به دیوارۀ ماهیچه‌ای مثانه حمله کند و یا به اندام‌های مجاور و غدد لنفاوی سرایت کند؛ به این نوع سرطان، سرطان مثانۀ مهاجم می‌گویند.

علائم اولیه:بزرگ شدن مثانه ،درد ،خون در ادرار به طور متناوب (مثلا لخته در ادرار).بعضی از تومورها ممکن است باعث تحریک پذیری مثانه و بروز علایمی مشابه عفونت ادراری شوند. برای مثال، تکرر ادرار و درد در موقع خروج ادرار.


farzaneh28 1391/12/09
2
Schizonte.mature.small

شیزوگونی : تروفوزوئیت عفونت زا به هنگام گزش انسان ، از غدد بزاقی پشه ی ماده آنوفل به داخل خون تزریق می شود.در عرض ۲۰ دقیقه ، انگل باریک و متحرک ، وارد پارانشیم کبد شده و بخش خارج گلوبولی انگل آغاز می گردد.زیرا تا این مرحله هنوز گلبول های قرمز مورد تهاجم قرار نگرفته اند.در داخل سلول های کبدی ،انگل به شدت تکثیر یافته و شیزونت نامیده می شود.شیزونت در داخل سلول کبدی ، پس از ۱۰-۸ روز ، بسته به گونه ، هزاران مروزوِئیت تولید می کند.سپس سلول کبدی آلوده پاره شده و مروزوئیت های آزاد شده ، چرخه گلبولی را آغاز می کنند.چرخه گلبولی شامل تهاجم مروزوئیت ها به گلبول قرمز ،رشد و تبدیل آنها به تروفوزوئیت و سپس شیزونت ، پاره شدن گلبول و حمله به سلول های جدید است.با تکرار چرخه و تکثیر غیر جنسی ، بعضی از انگل هایی که به گلبول های قرمز حمله کرده اند ، تقسیم را تا مرحله شیزونت ادامه نمی دهند بلکه به جای آن ، تبدیل به گامتوسیت های نر و ماده می شوند.


marand 1391/11/08
3
Myeloblast

شکل فوق یک میولوبلاست به اندازه حدود 15-25میکرون که در اسمیر خون محیطی بوده دارای سیتو پلاسم کم و هسته بزرگ با تراکم کم و بنفش کم رنگ با دو هستک در داخل هسته می باشد. مشاهده این سلول در خون محیطی به همراه بسکت سل به تعداد زیاد دلیل بر لوسمی حاد میلو سیتی بوده ودر این حالت نوتروفیل های تمایز یافته نسبتا کمتری قابل مشاهده است همانطوریکه در شکل مشاهده می شود هنوز گرانولهای اولیه و ثانویه وجود ندارند و هسته حجم زیادی از سلول را اشغال کرده است.


farhad 1391/10/27
4
 

نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

ترامادول, هایپوگلیسمی, ترازوی, هایپربیلی, پژوهشي, شيمي‌درماني‌, آزمایشگاه تشخیص طبی, نورمتانفرین, هیپوتیروئیدی, موکوس, نمک, استروئید‌ها, آنزيمهاي, mansoni, مونومرفیبرین, پلي‌ساكاريد, لیوفیلیزه, پروستات, ليمو ترش, هرمافرودیت, اسپروی, سارکوئیدوز, میکروسکوپ, پارامتر, میلوم, چرب, Clontech, ویروسی, افسردگی , محیط CIN Agar, بهداشت و درمان, دایرکت, دکتر صاحب الزمانی, WBC, Wasserman, مولکولی, کنترل کیفی نیم مک فارلند , لوزالمعده, اریترومایسین, ورسیکالر, PRO, سرطانهای, بدخیم, آزمایش جدید خون, مارپیچی, آنزیم‌هایی, چکاب دوره ای زنان, سلول های عادی, آلفا توکوفرول, تشخيص سرطان پروستات, قبل از آزمایش قند خون, تاموکسیفن, معلولین جسمی, یاختگان, اریتماتوس, سی‌ام فروردین ماه, فلورسانس طلائی – زرد, ویتامین, مشورت پزشک, انتاموبا, ماکروگلوبولینمی, باترپونم, اسپرودیوم, جهان, مخملک, کروماتوگرافی, میلوم, هضم, هایپرهیدروز, مگانوبلاستیک,