شکل گیری رولو - Rouleaux Formation

۱۳۸۹ دوشنبه ۲ اسفند 14:53 | safoora

نظرات : 0

به قرار گرفتن اریتروسیت ها بر روی یکدیگر شبیه سکه های روی هم انباشته،شکل گیری رولو گویند. نحوه شکل گیری رولو: شکل گیری رولو در حالاتی مانند افزایش غلظت فیبرینوژن، گلوبولین ها و یا پاراپروتئین ها، به عنوان آرتفکت زمانی که بعد از قرار دادن قطره خون روی اسلاید، تهیه اسمیر با تاخیر صورت گیرد، مقادیر زیاد ایمونوگلوبولین های مونوکلونال (مانند: مالتیپل میلوما و ماکروگلوبولینی والدنشتروم) ، بارداری (افزایش فیبرینوژن) حالات التهابی (افزایش ایمونوگلوبولین های پلی کلونال، بتا-2-ماکروگلوبولین ها و فیبرینوژن) و اریتروسیتوز دیده می شود.در قسمت ضخیم گستره خون محیطی افراد سالم هم به علت روی هم افتادن اریتروسیت ها، رولو ایجاد می گردد.  شکل گیری رولو در مالتیپل میلوما: اریتروسیت ها با واسطه شارژ منفی سطح خود از یکدیگر فاصله دارند. در شکل گیری رولو ارتروسیت ها در اثر شارژ مثبت پروتئین ها به یکدیگر می چسبند. افزایش پروتئین ها باعث آبی شدن زمینه ی گستره خون محیطی می شود. بررسی شکل گیری رولو باید با بزرگنمایی کم و در محل نازک گستره (محلی که بطور معمول اریتروسیت ها روی هم قرار نگرفته اند) صورت گیرد.

17 0

نظرات

نظرات :