آزمایش HLA-B1502 قبل از مصرف کاربامازپین

۱۴۰۰ شنبه ۲۲ آبان 18:5 | ghnazary

نظرات : 0

طبق هشدار FDA‌ افراد دارای نژاد آسیایی باید یک آزمایش ژنتیکی قبل از درمان با کاربامازپین بدهند.این آزمایش ژنتیک وجود الل HLA-B1502 را شناسایی میکند.افرادی که دارای الل این ژن هستند در صورت مصرف کاربامازپین در معرض خطر افزایش یافته یک واکنش پوستی کشنده به نام سندروم استیونز – جانسون یا نکرولیز پوستی سمی می باشند.افرادی که این آزمایش ژنتیکی در‌آنها مثبت میشود باید از درمان با کاربامازپین – فنی تویین یا فسفوفنی تویین پرهیز کنند.

13 0

نظرات

نظرات :