تفسیر نتایج اینترلوکین - 6

۱۴۰۰ چهارشنبه ۳ شهريور 18:18 | PHAS

نظرات : 0

بطور طبیعی اینترلوکین – 6 درخون قابل تشخیص نیست و یا در سطح بسیار پایینی وجود دارد.سطح افزایش یافته اینترلوکین – 6 به این معنی است که یک وضعیت التهابی وجود دارد.اینترلوکین – 6 در چندین وضعیت افزایش می یابد و در بعضی موارد افزایش آن به معنی افزایش خطر پیشرفت بیماری و بدتر شدن پیش آگهی بیماری است.

5 0

نظرات

نظرات :