اینکوبه کردن کشت خون

۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۸ فروردين 18:32 | ghnazary

نظرات : 0

  کشت های خون به مدت چندین روز پیش از اینکه به عنوان منفی گزارش شوند اینکوبه میگردند.برخی از باکتریها و قارچ ها بسیار آهسته تر از دیگر گونه های خود رشد میکنند و به همین علت ممکن است در ابتدای کشت آنها در خون علی رغم وجود آنها شناسایی نشده و منفی گزارش شوند.

2 0

نظرات

نظرات :