روش کشت خون

۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۸ فروردين 18:30 | ghnazary

نظرات : 0

  برای کشت خون معمولا چندین نمونه برای آزمایش از رگهای مختلف گرفته میشود تا احتمال شناسایی باکتریها و قارچ ها که در مقدارهای بسیار کم وجود دارند و یا بطور دوره ای وارد خون میشوند افزایش یابد.این آزمایش به این خاطر به این صورت انجام میشود که اطمینان حاصل شود که باکتری ها یا قارچ های شناسایی شده همان هایی هستند که عفونت را ایجاد کرده اند و ناشی از آلودگی نیستند.

2 0

نظرات

نظرات :