آنتی بادی ضد Rh - بخش دوم

۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۸ فروردين 18:26 | PHAS

نظرات : 0

  هنگامی که یک زن Rh منفی که باردار یک بچه Rh مثبت است و یا هنگامی که یک فرد Rh منفی به او خون Rh مثبت تزریق شود در هر دو مورد به دلیل اولین در معرض قرار گیری فرد با خون Rh مثبت ممکن است یک واکنش قوی ضد گلبولهای سرخ Rh مثبت صورت نگیرد اما در معرض قرارگرفتن های بعدی ممکن است واکنش های شدیدی را برانگیزد.  

2 0

نظرات

نظرات :