آنتی بادی های ضد گروه های خونی - بخش دوم

۱۴۰۰ دوشنبه ۱۶ فروردين 18:22 | PHAS

نظرات : 0

  آنتی بادی های ضد گروه های خونی برای تعیین گروه خون فرد و تعیین گروه خونی که فرد با اطمینان میتواند دریافت کند بسیار مفید هستند.برای مثال فردی با گروه خونی A و آنتی بادی های ضد B که قرار است گروه خونی B دریافت کند آنتی بادی ها او سلولهای سرخ منتقل شده را نابود خواهند کرد.بنابراین بسیار مهم است که خون افراد با خونی که قرار است دریافت کنند سازگار باشد.

3 0

نظرات

نظرات :