آنتی بادی های ضد گروه های خونی - بخش اول

۱۴۰۰ دوشنبه ۱۶ فروردين 18:21 | PHAS

نظرات : 0

  بدن ما به طور طبیعی آنتی بادی هایی ضد آنتی ژنهای A و B که ما روی گلبولهای سرخ خود نداریم تولید میکند.برای مثال فردی که گروه خون او A است آنتی بادی های ضد B دارد و فردی که گروه خون او B است آنتی بادی های ضد A دارد و افرادی که AB هستند هیچیک از آنتی بادی ها را ندارند و کسانی که گروه خون آنها O است هر دو نوع آنتی بادی ها را دارند.

3 0

نظرات

نظرات :