انواع گروه خونی

۱۴۰۰ شنبه ۱۴ فروردين 18:25 | PHAS

نظرات : 0

  افرادی که گلبولهای سرخ آنها آنتی ژنهای A را دارند گروه خونی A هستند و افرادی که آنتی ژن های B را دارند گروه خونی B هستند و کسانی که آنتی ژنهای A و B‌ را دارند گروه خونی AB‌ هستند و افرادی هم که هیچیک از این آنتی ژنها را ندارند در گروه خونی O قرار میگیرند.اگر پروتیین Rh وجود داشته باشد فرد Rh+ بوده و اگر این پروتیین وجود نداشته باشد فرد Rh – خواهد بود.

5 0

نظرات

نظرات :