گروه خونی

۱۴۰۰ شنبه ۱۴ فروردين 18:24 | PHAS

نظرات : 0

  تعیین گروه خونی بر پایه آنتی ژنهایی از جنس کربوهیدرات یا پروتیین هایی است که در سطح گلبولهای سرخ وجود دارند.دو آنتی ژن اصلی و سطحی روی گلبولهای سرخ آنتی ژنهای A و B هستند.آنتی ژن سطحی مهم دیگر Rh نام دارد.آزمایش تعیین گروه خونی به بررسی وجود یا عدم وجود این آنتی ژنها می پردازد.

5 0

نظرات

نظرات :